Oljetank

En ståltank som er eldre enn 30 år skal kontrolleres. Det betyr som oftest utskifting. Å kontrollere en oljetank er i de fleste tilfeller ikke er lønsomt da det er relativt tidkrevende å kontrollere en oljetank. Den må først avdekkes, gamle rør må demonteres, tanken må tømmes og avgasses, før man kan gå ned i den for kanskje bare å konstatere at den må byttes. Hvis tanken er i orden kan den uansett bare ligge i 5 år før den på ny må kontrolleres. Det vanligste er derfor å bytte den gamle ståltanken med en ny som garantert kan ligge i 30 år+.
Vi er sertifisert for installasjon av både nedgravde og innendørs oljetanker.
Forskrifter og regler om tilstandskontroll av olje- og parafintanker
I 1997 kom våre myndigheter med en ny forskrift for nedgrave olje – og parafintanker. Forskriften har til hensikt å
begrense skader \ oljesøl fra nedgravde oljetanker. Kommunene er satt til å håndheve forskriften på vegne av Klima -og forurensningsdirektoratet (Klif tidligere SFT).
Alle som eier en olje – parafintank er pliktig til i hht. Norsk lov og se til at tanken til enhver tid er i godkjent stand.
Dvs. at tanken og oljerørene er montert på en forskriftsmessig måte, og at det ikke lekker
olje eller parafin ut i grunnen, som følge av manglende ettersyn \ vedlikehold av oljetank og oljerør.
Hovedtyngden av oljetanker( ca 300.000) som er lagt ned i Norge er nedgravd i perioden 1945 – 1980.

Det betyr at mange av tankene nå er i overmoden alder for en tilstandskontroll eller en utskifting.

Frem til 1969 var de fleste av oljetankene som ble lagt ned av stål. Fra 1975 og frem til i dag er det
overveiende GUP tanker ( Glassfiber umettet polyester) som blir benyttet.
I oljebransjen opererer vi med en normal levetid på ståltanker på ca 30-35 år. For Gup tanker er det noe
lenger levetid. GUP er et materiale som ikke korroderer. De beste GUP-tankene i markedet er konstruert
for en levetid på mer enn 50 år og viser de er holder samme kvalitet som nye tanker, selv etter 20 år i bakken.
Forskriften pålegger alle eiere av nedgravde olje- og parafintanker som er eldre enn 30 år, å få tanken
tilstandkontrollert av et autorisert firma.
Hvis det blir lekkasje fra tanken din, så er det du som må betale saneringsarbeidene
med å få fjernet oljen fra grunnen \ eiendommen. Forsikringsselskapene er meget restriktive når det gjelder
skadeutbetalinger på slike skader. Sjekk med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår
som gjelder for din huseierforsikring dersom uhellet skulle være ute!
Kommunen kan i enkelte tilfeller gi bøter \ kreve skadeerstatning dersom du forurenser
offentlige grunn eller eiendom.
Ved salg av eiendommen \ huset er du pliktig til å gi informasjon til kjøper om tilstanden \ alder etc.
på din nedgravde oljetank. Husk at dersom du har tenkt til å selge huset\ eiendommen din med en tank
som er i ”dårlig” forfatning, kan du bli gjort økonomisk ansvarlig for skadesaneringen \ forringelsen av
eiendommen av ny eier dersom det oppstår en senere skade på
eiendommen i forbindelse med lekkasje fra oljetanken.